Shkolla Ndërkombëtare

e Teologjisë dhe udhëheqjes

Risi në Edukimin e Krishterë në Shqipëri

  • Çertifikatë në Shërbesën e Krishterë
  • Programi Bachelor
  • Programi Master
  • Ndërdenominacionale

Ndiqni Cermonine e Dipllomimit

Bible-based

Christ-centered

Spirit-led

Vizioni:

Që çdo kishë në Shqipëri, rajon dhe më gjerë do të ketë udhëheqës që do të ndikojnë në kishat e tyre, kulturat dhe komunitetet për Krishtin.

Misioni:

Misioni ynë është të pajisim dhe zhvillojmë brezin e ardhshëm të udhëheqësve të krishterë përmes strategjive inovative në edukimin biblik.

Ne ju ndihmojmë të rriteni në besimin tuaj dhe të shkoni përtej limiteve tuaja.

ISTL është një shkollë teologjike që ka në fokus komunitetin. Çdo student punon në një komunitet ose në një shërbesë të krishterë. Në këtë mënyrë, ju mund të praktikoni atë që ju mësohet.

Bashkohu me Ne!