Rreth

2 Timoteut 2:2

Dhe ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarëve, besojua njerëzve besnikë, që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë

ISTL është një qëndër trajnimesh inovative dhe vizionare për teologji, këshillim dhe udhëheqësi.

Ne jemi të përkushtuar ndaj trajnimit dhe promovimit të udhëheqësve të rinj.

Të rinjtë fuqizohen dhe pajisen për shërbesa me kohë të plotë në Mbretërinë e Perëndisë. Ekspertiza teologjike, zhvillimi i personalitetit dhe zjarri për ungjillizim shkojnë bashkarisht.

Me njerëzit e thirrur prej Perëndisë në Krishtin

Perëndia përdor njerëz të zakonshëm për të arritur gjëra të jashtëzakonshme. Kjo kërkon gatishmërinë për të ndërmarrë këtë aventurë dhe për t’i vendosur të gjitha në një vend. Ne besojmë që kërkohen udhëheqës ungjilltarë dhe pastorë për të drejtuar brezin e ri te Krishti. Studentët gjejnë mbështetje për të zbuluar thirrjen e dhënë nga Perëndia dhe për ta përmbushur atë.

Investimi përmes ungjillizimit dhe shërbesës pastorale në Mbretërinë e Perëndisë

ISTL është një shkollë teologjike me përqëndrim në komunitet. Çdo student punon në një komunitet ose në një shërbesë të krishterë. Në këtë mënyrë, ti mund të praktikosh atë që të mësohet.

Vlerat

Integritet

Udhëheqësi Shërbyese

Themel Teologjik

Një jetë në Krishtin

Fakte

Suksesi varet nga karakteri dhe nuk mbështetet eksluzivisht vetëm te njohuria.

Ndërsa rriteni në cilësitë e udhëheqësisë, do të zhvilloni një zemër që digjet për njerëzit në nevojë për Krishtin.

Viti Akademik zhvillohet nga muaji Tetor deri në muajin Qershor. ISTL është një program i akredituar, i përbërë nga 30 module.

Jeta juaj, marrëdhëniet dhe shërbesa do të ndikohen nga gjithçka që mësoni dhe përjetoni.

Në shtesë të mësimit të zhvilluar në klasë, ne do të dizenjojmë dhe promovojmë projekte praktike.

Kryengritja

FRANK VIOLA

Në këtë libër, autori bestseller Frank Viola paraqet një propozim radikal për të krishterët. Konkretisht, ne kemi humbur ungjillin shpërthyes dhe tronditës të mbretërisë që predikoi Jezusi, Pali dhe apostujt e tjerë. Viola argumenton se ne e kemi humbur këtë ungjill dinamik, titanik, të gjallë dhe e kemi këmbyer me një ungjill të detyrës fetare ose lejueshmërisë dhe "besimit të lehtë".

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.